skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The development and progression of myocyte injury at the margins of experimental myocardial infarcts

Sage, Martin D. ; Gavin, J.B.

Pathology, 1985, Vol.17(4), pp.617-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028509084763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...