skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Our eyes do not always go where we want them to go: capture of the eyes by new objects

Theeuwes, Jan ; Kramer, Arthur F. ; Hahn, Sowon ; Irwin, David E.

Psychological Science, Sept, 1998, Vol.9(5), p.379(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...