skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

다중 사용자 MIMO 채널 환경에서 셀 용량을 증가 시키는 사용자 선택 기법

정재호(Jaeho Chung) ; 최승원(Seung-Won Choi)

한국통신학회논문지, 2011, Vol.36(1), pp.22-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...