skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improved densitometric quantification of β-region paraproteins with high-resolution gel electrophoresis

Smith, J.D. ; Raines, G.I. ; Black, M. ; Schneider, H.G.

Pathology, 02/2017, Vol.49, S1, pp.S100-S101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pathol.2016.12.287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...