skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IDLE: Unified W3-access to interactive information servers

Perrochon, Louis ; Fischer, Roman

Computer Networks and ISDN Systems, 1995, Vol.27(6), pp.927-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/0169-7552(95)00029-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...