skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of a soil enzyme on iron-cyanide complex speciation and mineral adsorption

Zimmerman , A.R. ; Kang , D.H. ; Ahn , M.Y. ; Hyun , S. ; Banks , M.K.

Chemosphere, 2008, Vol.70, pp.1044-1051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...