skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INSTITUTIONAL INEFFECTIVENESS, ILLEGITIMACY, AND PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA

Nivette, Amy E.

Criminology, February 2016, Vol.54(1), pp.142-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1384 ; E-ISSN: 1745-9125 ; DOI: 10.1111/1745-9125.12099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...