skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development and characterization of light yoghurt elaborated with Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 and fructooligosaccharides/Desenvolvimento e caracterizacao de iogurte light elaborado com Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12 e fruto-oligossacarideos

Witschinski, Fabiele ; Demartini, Debora ; Kilian, Josiane ; Dallago, Rogerio Marcos ; Rosa, Clarissa Dalla ; Cansian, Rogerio Luis ; Valduga, Eunice ; Steffens, Juliana

Ciencia Rural, 2018, Vol.48(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0103-8478 ; DOI: 10.1590/0103-8478cr20170560

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...