skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long-term study of aerosol cyanoacrylate tissue adhesive spray: carcinogenicity and other untoward effects

Matsumoto, T ; Heisterkamp, C A

The American surgeon, November 1969, Vol.35(11), pp.825-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1348 ; PMID: 5359429 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...