skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of paravalvular regurgitation after surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis: an intraoperative transesophageal echocardiography study.(Report)

Mihara, Hirotsugu ; Berdejo, Javier ; Itabashi, Yuji ; Utsunomiya, Hiroto ; Robertis, Michele A De ; Trento, Alfredo ; Shiota, Takahiro

Circulation, Nov 25, Vol.130(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...