skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Faculty development and educational technology: Xavier University-general electric partnership Encourages Instructional Technology in the classroom

Cagle, Julie A. B. ; Hornik, Steven

T H E Journal (Technological Horizons In Education), Oct, 2001, Vol.29(3), p.92(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-592X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Faculty development and educational technology: Xavier University-general electric partnership Encourages Instructional Technology in the classroom
  • Tác giả: Cagle, Julie A. B. ; Hornik, Steven
  • Chủ đề: Universities And Colleges -- Services
  • Là 1 phần của: T H E Journal (Technological Horizons In Education), Oct, 2001, Vol.29(3), p.92(5)
  • Số nhận dạng: ISSN: 0192-592X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...