skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ionizing Radiation Induces Phosphorylation of Caveolin-1 on Tyr14

Bradl, J ; Maier, P ; Herskind, C ; Wenz, F

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 01 November 2015, Vol.93(3), pp.E521-E521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3016 ; E-ISSN: 1879-355X ; DOI: 10.1016/j.ijrobp.2015.07.1880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...