skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SOME COMMENTS AND A PREDICTION CONCERNING THE DECAY K$sub 2$$sup 0$ $Yields$ $gamma$

Rockmore, R; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Phys. Rev., 182: 1512-16(June 25, 1969), 01 January 1969

DOI: 10.1103/PhysRev.182.1512

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...