skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aortic constriction and the relevance of physiologic research

Bacha, Emile A

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, December 2012, Vol.144(6), pp.1501-1501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2012.06.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Aortic constriction and the relevance of physiologic research
  • Tác giả: Bacha, Emile A
  • Chủ đề: 17 ; 20
  • Là 1 phần của: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, December 2012, Vol.144(6), pp.1501-1501
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2012.06.026

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...