skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High precision photon flux determination for photon tagging experiments

Teymurazyan, A ; Ahmidouch, A ; Ambrozewicz, P ; Asratyan, A ; Baker, K ; Benton, L ; Burkert, V ; Clinton, E ; Cole, P ; Collins, P ; Dale, D ; Danagoulian, S ; Davidenko, G ; Demirchyan, R ; Deur, A ; Dolgolenko, A ; Dzyubenko, G ; Ent, R ; Evdokimov, A ; Feng, J

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 December 2014, Vol.767, pp.300-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2014.07.025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...