skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photofunctional Layered Materials

Yan, Dongpeng ;Wei, Min;; Yan, Dongpeng (Editor) ; Wei, Min (Editor)

Structure and Bonding

ISBN: 9783319169903 ; ISBN: 3319169904 ; E-ISBN: 9783319169910 ; E-ISBN: 3319169912 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16991-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...