skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sense-based biomedical indexing and retrieval

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Lecture Notes in Computer Science, 23 June 2010, pp.24-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...