skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The impact of agricultural activities on water quality: A case for collaborative catchment-scale management using integrated wireless sensor networks

Zia, Huma ; Harris, Nick R. ; Merrett, Geoff V. ; Rivers, Mark ; Coles, Neil

Computers and Electronics in Agriculture, August, 2013, Vol.96, p.126(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1699

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...