skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Taking control: Is job crafting related to the intention to leave surgical training?

Dominguez, Luis ; Stassen, Laurents ; de Grave, Willem ; Sanabria, Alvaro ; Edgar, Alfonso ; Dolmans, Diana

PLoS One, Jun 2018, Vol.13(6), p.e0197276 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0197276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...