skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic Associations with Valvular Calcification and Aortic Stenosis

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y. ; Owens, David S. ; Smith, Gustav ; Smith, Albert V. ; Peloso, Gina M. ; Kerr, Kathleen F. ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J. ; Harris, Tamara B. ; Malhotra, Rajeev ; O'Brien, Kevin D. ; Kamstrup, Pia R. ; Nordestgaard, Borge G. ; Tybjaerg-Hansen, Anne ; Allison, Matthew A. ; Aspelund, Thor ; Criqui, Michael H. ; Heckbert

New England Journal of Medicine, 2013, Vol.368(6), pp.503-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; ISSN: 0028-4793 ; PMID: 23388002 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1109034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...