skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A globin domain in a neuronal transmembrane receptor of caenorhabditis elegans and ascaris suum : molecular modeling and functional properties

Braeckman, Bart P ; Van Doorslaer, Sabine ; Germani, Francesca ; Moens, Luc ; De Henau, Sasha ; Berghmans, Herald ; Hoogewijs, David ; Desmet, Filip ; Schoofs, Liliane ; Helbo, Signe ; Fago, Angela ; Dewilde, Sylvia ; Tilleman, Lesley

DOI: 10.5167/UZH-109983

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...