skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Studies in the Area of Medical Case Reports Reported from Faculty of Medicine (The management of abdominal hydatidosis after the rupture of a pancreatic hydatid cyst: a case report)

Health & Medicine Week, August 21, 2015, p.3281

ISSN: 1531-6459

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...