skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Highly stable redox-active molecular layers by covalent grafting to conductive diamond.(Report)

Ruther, Rose E. ; Rigsby, Matthew L. ; Gerken, James B. ; Hogendoorn, Stephanie R. ; Landis, Elizabeth C. ; Stahl, Shannon S. ; Hamers, Robert J.

Journal of the American Chemical Society, April 20, 2011, Vol.133(15), p.5692-5694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...