skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of zero-valent iron nanoparticles on nitrate removal by Paracoccus sp

Liu, Yan ; Li, Shibin ; Chen, Zuliang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Chemosphere, August, 2014, Vol.109, p.426(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Influence of zero-valent iron nanoparticles on nitrate removal by Paracoccus sp
  • Tác giả: Liu, Yan ; Li, Shibin ; Chen, Zuliang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi
  • Chủ đề: Iron (Metal) ; Denitrification
  • Là 1 phần của: Chemosphere, August, 2014, Vol.109, p.426(7)
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.02.045 Byline: Yan Liu, Shibin Li, Zuliang Chen, Mallavarapu Megharaj, Ravi Naidu Abstract: acents nZVI impacting on biodenitrification by Paracoccus sp. acents Effect of nZVI on the growth of Paracoccus sp. acents nZVI had little inhibitory of denitrification and cell growth. acents SEM, XRD and EDS for the characterization of nZVI. Article History: Received 15 November 2013; Revised 11 February 2014; Accepted 13 February 2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0045-6535

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...