skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innovative WiMAX broadband internet access for rural areas of Vietnam using TV broadcasting ultra-high frequency (UHF) bands

Tan, Duc T.; Duc, Tuyen T.; Do, Dung D.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28292

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...