skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dendritic Cells Activate and Mature after Infection with Mycobacterium tuberculosis.(Short Report)(Report)

Mihret, Adane ; Mamo, Gezahagne ; Tafesse, Mesfin ; Hailu, Asrat ; Parida, Shreemanta

BMC Research Notes, July 21, 2011, Vol.4, p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-0500

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...