skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mucosa of human detrusor impairs contraction and β-adrenoceptor-mediated relaxation

Propping, Stefan ; Wuest, Melinda ; Eichhorn, Birgit ; Wirth, Manfred P ; Kaumann, Alberto J ; Ravens, Ursula

BJU international, December 2013, Vol.112(8), pp.1215-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-410X ; PMID: 23937341 Version:1 ; DOI: 10.1111/bju.12267

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...