skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular breast imaging: First results from Italian-National-Institute-of-Health clinical trials

Cusanno, F ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Fratoni, R ; Garibaldi, F ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Lucentini, M ; Magliozzi, M.L ; Santanvenere, F ; Torrioli, S ; Cinti, M.N ; Pani, R ; Pellegrini, R ; Simonetti, G ; Schillaci, O ; Del Vecchio, S ; Salvatore, M ; Majewski, S ; De Vincentis, G

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2007, Vol.571(1), pp.77-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2006.10.033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...