skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

General practitioners’ preferences for the organisation of primary care: A discrete choice experiment

Pedersen, Line Bjørnskov ; Kjær, Trine ; Kragstrup, Jakob ; Gyrd-Hansen, Dorte

Health policy, August 2012, Vol.106(3), pp.246-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8510 ; E-ISSN: 1872-6054 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2012.03.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...