skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

种基于关键点检测的衣服种类和属性分类方法
Clothes type and attribute classification method based on key point detection

Chen Jikai ; Pan Yan ; Lai Hanjiang ; Yin Jian ; GAO Jing

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...