skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nonlinear population receptive field changes in human area V5/MT+ of healthy subjects with simulated visual field scotomas

Papanikolaou, Amalia ; Keliris, Georgios A. ; Lee, Sangkyun ; Logothetis, Nikos K. ; Smirnakis, Stelios M.

Neuroimage, Oct 15, 2015, Vol.120, p.176(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...