skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The reversible opening of water channels in cytochrome c modulates the heme iron reduction potential.(Report)

Bortolotti, Carlo Augusto ; Amadei, Andrea ; Aschi, Massimiliano ; Borsari, Marco ; Corni, Stefano ; Daidone, Isabella ; Sola, Marco

Journal of the American Chemical Society, August 22, 2012, Vol.134(33), p.13670-13678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...