skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

McMAC: towards a MAC protocol with multi-constrained QoS provisioning for diverse traffic in Wireless Body Area Networks

Monowar, Muhammad Mostafa ; Hassan, Mohammad Mehedi ; Bajaber, Fuad ; Al-Hussein, Musaed ; Alamri, Atif

Sensors (Basel, Switzerland), 12 November 2012, Vol.12(11), pp.15599-627 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; PMID: 23202224 Version:1 ; DOI: 10.3390/s121115599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...