skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anthropoid origins in Asia? New discovery amphipithecus from the Eocene of Burma. (fossil of amphipithecus mogaungensis)

Ciochon, Russell L. ; Savage, Donald E. ; Tint, Thaw ; Ba Maw

Science, August 23, 1985, Vol.229, p.756(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...