skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Collaborative telemedicine for interactive multiuser segmentation of volumetric medical images

Han, Seunghyun ; Nijdam, Niels ; Schmid, Jérôme ; Kim, Jinman ; Magnenat-Thalmann, Nadia

The Visual Computer, 2010, Vol.26(6), pp.639-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-010-0445-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...