skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unilateral Balance Performance in Female Collegiate Soccer Athletes

Thorpe, L, Jennifer ; Ebersole, T, Kyle

Journal of Strength and Conditioning Research, 2008, Vol.22(5), pp.1429-1433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8011 ; DOI: 10.1519/JSC.0b013e31818202db

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...