skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cancer mortality‐to‐incidence ratios in Georgia

Wagner, Sara E. ; Hurley, Deborah M. ; Hébert, James R. ; Mcnamara, Chrissy ; Bayakly, A. Rana ; Vena, John E.

Cancer, 15 August 2012, Vol.118(16), pp.4032-4045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.26728

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...