skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fractionation of cadmium in tobacco and cigarette smoke condensate using XANES and sequential leaching with ICP-MS/MS

Cuello-Nuñez, Susana ; Benning, Jocelyn ; Liu, Chuan ; Branton, Peter ; Hu, Jin ; McAdam, Kevin ; Coburn, Steven ; Braybrook, Julian ; Goenaga-Infante, Heidi

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2018, Vol.410(26), pp.6795-6806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-018-1265-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...