skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Significant hydration shell formation instead of hydrogen bonds in nanoconfined aqueous electrolyte solutions.(Report)

Ohba, Tomonori ; Hata, Kenji ; Kanoh, Hirofumi

Journal of the American Chemical Society, Oct 31, 2012, Vol.134(43), p.17850-17853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...