skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The [alpha].sub.2-adrenoceptors mediating inhibition of the vasopressor sympathetic outflow in pithed rats: Pharmacological correlation with [alpha].sub.2A, [alpha].sub.2B and [alpha].sub.2C subtypes

Villamil - Hernandez, Ma. Trinidad ; Alcantara - Vazquez, Oscar ; Sanchez - Lopez, Araceli ; Centurion, David

European Journal of Pharmacology, Oct 15, 2013, Vol.718(1-3), p.245(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...