skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recognition of duplex RNA by helix-threading peptides

Gooch, Barry D ; Beal, Peter A

Journal of the American Chemical Society, 01 September 2004, Vol.126(34), pp.10603-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; PMID: 15327318 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...