skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emotions and Wellbeing

Tappolet, Christine ; Rossi, Mauro

Topoi, 2015, Vol.34(2), pp.461-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7411 ; E-ISSN: 1572-8749 ; DOI: 10.1007/s11245-013-9234-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...