skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficient and selective hydration of nitriles to amides in aqueous systems with Ru(II)-phosphaurotropine catalysts

Bolyog-Nagy, Evelin ; Udvardy, Antal ; Joó, Ferenc ; Kathó, Ágnes

Tetrahedron Letters, 25 June 2014, Vol.55(26), pp.3615-3617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.04.118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...