skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Rathi, Varsha M ; Vemuganti, Geeta K ; Sangwan, Virender S ; Kannabiran, Chitra

Indian journal of ophthalmology, 2011, Vol.59(5), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1998-3689 ; PMID: 21836353 Version:1 ; DOI: 10.4103/0301-4738.83624

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...