skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering

Seffah, Ahmed; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319156866 ; ISBN: 3319156861 ; E-ISBN: 9783319156873 ; E-ISBN: 331915687X ; DOI: 10.1007/978-3-319-15687-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...