skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Manufacturing knowledge management based on STEP-NC standard: a Closed-Loop Manufacturing approach

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 02 September 2017, Vol.30(9), pp.995-1009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-192X ; E-ISSN: 1362-3052 ; DOI: 10.1080/0951192X.2016.1268718

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...