skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SOLITARY WAVES OF THE BONA - SMITH SYSTEM

Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

Advances In Scattering And Biomedical Engineering, 2004, pp.286-294

ISBN: 9789812702593 ; DOI: 10.1142/9789812702593_0030

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...