skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of industrial by-products and natural media to adsorb nutrients, metals and organic carbon from drinking water

Grace, Maebh A. ; Healy, Mark G. ; Clifford, Eoghan

The Science of the Total Environment, June 15, 2015, Vol.518-519, p.491(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...