skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wetland features and landscape context predict the risk of wetland habitat loss

Gutzwiller, Kevin J. ; Flather, Curtis H.

Ecological Applications, April 2011, Vol.21(3), pp.968-982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-0761 ; E-ISSN: 1939-5582 ; DOI: 10.1890/10-0202.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...