skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, 5 June 2012, Vol.59(23), pp.e45-e45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.10.908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation
  • Tác giả: Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.
  • Chủ đề: Cardiology ; Endocarditis
  • Là 1 phần của: Journal of the American College of Cardiology, 5 June 2012, Vol.59(23), pp.e45-e45
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2011.10.908 Byline: Peter P. Rainer ([cor])(a ), Albrecht Schmidt ([cor]), Michael Anelli-Monti (a ), Reinhold Kleinert (As.), Burkert M. Pieske ([cor]), Robert M. Maier ([cor]) Author Affiliation: ([cor]) Division of Cardiology, Medical University of Graz, Graz, Austria (a ) Division of Cardiology, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland (a ) Division of Cardiac Surgery, Medical University of Graz, Graz, Austria (As.) Institute of Pathology, Medical University of Graz, Graz, Austria Article History: Received 5 October 2011; Accepted 19 October 2011 Article Note: (footnote) Dr. Rainer is funded by a Max Kade fellowship from the Austrian Academy of Sciences.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.10.908

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...